∆ιακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισμού (∆.09/19) για Μίσθωση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων ΑΒ ∆εκελείας – 2 ο AKE (Πάρνηθα) – ΜΙΣΠΑ (Π. Φάληρο) (ΑΔΑ: Ω19Χ6-ΛΙΘ)

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ Προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (υψηλότερο μηνιαίο μίσθωμα) για το σύνολο των αυτόματων πωλητών, σε συνάρτηση και με τις ανώτατες τιμές πώλησης των υποχρεωτικών προϊόντων του Άρθρου 12 της διακήρυξης, για κάλυψη αναγκών Μονάδων ΑΒ ∆εκελείας – 2 ο ΑΚΕ (Πάρνηθα) και ΜΙΣΠΑ (Π. Φάληρο).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ:Ω19Χ6-ΛΙΘ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2019