Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 13/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Valve Manifold,Συγκροτήματος Υδραυλικών, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ Τ-6Α (Ο/Ν:183293)

To 201KΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (Ο/Ν: 183293).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια