Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 14/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Συγκροτήματος Καθισμάτων, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ Τ-6Α (Ο/Ν:183463)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ ΄είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (Ο/Ν: 183463) .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια