Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 17/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Συγκροτήματος Landing Gear, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ C-27J (Ο/Ν:183434)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄ είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν: 183434).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια