Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 18/19 του 201ΚΕΦΑ για την Γενική Επισκευή (Overhauled) Υλικού, Fuel Pump, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:18EC64).

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την γενική επισκευή (ΟΗ) υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N:18ΕC6).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια