Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 21/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού Actuator Trim Rudder, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ T-6A (Ο/Ν:18EC26)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N:18ΕC26).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια