Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 22/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού Blade Assy Main, Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π BELL-212 (Ο/Ν:19EC04)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π BELL-212 (O/N:19ΕC04)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια