Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 25/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού AOA Tranducer, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ CL-415 (Ο/Ν:183465)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:183465).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια