Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 26/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίμου (Ο/Ν:193047)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος για την προμήθεια φίλτρων Ο/Ν θέματος (Ο/Ν: 193047).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια