Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 27/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Αξιοποίησης Hoist Assy, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (Ο/Ν:193039)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (Ο/Ν:193039).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια