Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 28/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή-Αναβάθμιση Υλικών, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMBRAER (Ο/Ν:18EC53-55)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος για την επισκευή-αναβάθμιση υλικών Ο/Ν θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ ΕΜΒ (O/N:18ΕC53-54-55)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια