∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Α/Β ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 2 ου ΑΚΕ (∆.05/2019) ΑΔΑ:Ω0Υ36-ΟΝ9

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2. 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Τυροκομικών – Γαλακτοκομικών προϊόντων προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ω0Υ36-ΟΝ9 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A90%CE

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ