Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 0 2 /19 του ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελευθέρους Χώρους με ΑΔΑ: ΨΒ946-Ξ0Κ

H ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει
μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι μισθώματος την κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης χιλίων τριακοσίων δεκαεννέα στρεμμάτων (1.319 στρ) από ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ακτίου, όσες φορές απαιτηθεί προκειμένου τηρηθούν οι οροί της παρούσας Διακήρυξης.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΒ946-Ξ0Κ