Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 01/19 της 116 ΠΜ για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελευθέρους Χώρους (Α/Δ Αγρινίου)-ΑΔΑ:6Γ4Ν6-9Χ9

Η 116 ΠΜ προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει
μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι μισθώματος την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης οκτακοσίων στρεμμάτων (800 στρ) από ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγρινίου.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6Γ4Ν6-9Χ9