Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.02/19) της 350 ΠΚΒ για Μίσθωση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών Εμφιαλωμένου Ύδατος, Ροφημάτων, Αναψυκτικών και Snacks προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων 350 ΠΚΒ – 113Π.Μ. – ΣΠΥΠΑ – ΒΚΤ με ΑΔΑ: 6ΑΧ46-Φ6Ω

Η 350 ΠΚΒ προκηρύσσει  Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.02/19) σε ενα σταδιο συμφώνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 με  έγραφες  ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (υψηλότερο μηνιαίο μίσθωμα) για Μίσθωση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών Εμφιαλωμένου Ύδατος, Ροφημάτων, Αναψυκτικών και Snacks προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων 350 ΠΚΒ – 113Π.Μ. – ΣΠΥΠΑ – ΒΚΤ.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΑΧ46-Φ6Ω.