∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.03/19) της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια Παγωτών για Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας ΛεσχώνΠΚΑ-Κυλικείων-ΑΔΑ:7ZΠΝ6-ΙΒΠ

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, η οποία θα προκύπτει από το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των επίσηµων τιµοκαταλόγων των εταιρειών παραγωγής παγωτών που αντιπροσωπεύει κάθε προµηθευτής, για την περιοδική προµήθεια παγωτών για τις ανάγκες της 115 ΠΜ. Η υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας οκτώ (8) µηνών χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΖΠΝ6-ΙΒΠ