Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.0 3/19) της 117 ΠΜ για την Άπαξ Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους Α/Δ -ΑΔΑ: Ψ3856-Μ2Α

Η 117 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι μισθώματος τηνάπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης εννιακοσίων οκτώ (908) στρεμμάτων από ελεύθερους χώρους της Α/Δ Ανδραβίδας.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ3856-Μ2Α