Ματαίωση Αποτελεσμάτων Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ. 1/19 και Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 4/19 της 114 ΠΜ για την Προμήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας-ΑΔΑ: Ω8ΞΟ6-Μ2Α

Η 114 ΠΜ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, σύμφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την κάλυψη αναγκών σε φρέσκα οπωροκηπευτικά (κηπευτικά, φρούτα και
αποφλοιωµένη νωπή πατάτα) για κάλυψη αναγκών του Σµ. Τροφοδοσίας, της Λέσχης Αξκών της 114ΠΜ από την ημερομηνία κατακύρωσης (κατ’ εκτίµηση τέλη Μαρτίου 2019) µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2019 και του ΚΕ∆Α/Χαλκουτσίου από 17 Ιουνίου 2019 έως 20 Σεπτεμβρίου 2019 (κατ’ εκτίμηση), σύμφωνα µε τα Παραρτήµατα «Α», «Β» «Γ» και «∆» της παρούσης.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω8ΞΟ6-Μ2Α