Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.04/2019) για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Μοσχαρίσιων Κρεάτων προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕ (ΑΔΑ: ΩΟ176-66Λ)

Η ΔΑΕ/ ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Μοσχαρίσιων Κρεάτων προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ειδών).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΟ176-66Λ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9F176-66%CE%9B

Διακήρυξη