Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 1/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Fuel Tank Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (Ο/Ν: 193038)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (Ο/Ν:193038).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια