Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ.10/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμή-θεια Υλικού CELL BATTERY, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν: 193040)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια συσσωρευτών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π Super Puma .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια