Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 11/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών, Κάλυψης Απαιτήσεων A/ G.V. (Ο/Ν:183239)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ ΄είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ G.V. (Ο/Ν: 183239).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια