Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 12/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Σωληνώσεων, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ PZL M-18 (Ο/Ν:183427)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ ΄είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (Ο/Ν: 183427)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια