Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 3/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Συσκευών Μετάδοσης Ισχύος, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν:183349)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ ΄είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π PUMA (Ο/Ν: 183349).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια