Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 6/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικών, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMBRAER (Ο/Ν:18EB97-98)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος για την επισκευή υλικών Ο/Ν θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ ΕΜΒ (O/N:18ΕΒ97-98).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια