Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 7/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού PROPELLER GOVERNOR, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν:18EC68)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N:18ΕC68).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια