Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ.9/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού CYLINDER ASSY , Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν: 183253)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια