Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 20/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού Switching Unit Power, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J(Ο/Ν:18EB48)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει  Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J(O/N:18ΕB48).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια