Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση ως βοσκότοπου 75 στρεμμάτων, του χώρου των αποθηκών πυρομαχικών του Φυλακίου Αγρινίου, στο πλαίσιο κοπής του αυτοφυούς χόρτου με βοσκή.

Ανακοινώνεται  ότι την 09.05.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (Αραξος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση ως βοσκότοπου  των 75 στρεμμάτων, του χώρου των αποθηκών πυρομαχικών του Φυλακίου Αγρινίου που βρίσκεται εκτός Μονάδας και σε περιφραγμένο χώρο, στο πλαίσιο κοπής του αυτοφυούς χόρτου με βοσκή.Η μίσθωση θα διαρκέσει για χρονικό διάστη- μα τεσσάρων ετών από 30.06.2019 έως 29.06.2023 και δύναται να παραταθεί για ένα ακόμη έτος, μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.