Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 8/19 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Μηχανημάτων Κλιματισμού – Εξαερισμού. ΑΔΑ: ΩΗΒ66-Ν4Λ

Η 206ΠΑΥ διακηρύττει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια για την προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού – εξαερισμού, στο πλαίσιο του έργου «Διαμόρφωση Χώρου για Μετεγκατάσταση Ημερήσιας Νοσηλείας Ογκολογικής Κλινικής 251 ΓΝΑ», σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.