Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 06/19 της 206ΠΑΥ, για την Στέγαση Προσωπικού Ετοιμοτήτων Ε/Π Έρευνας-Διάσωσης στο Α/Δ Χίου-ΑΔΑ : ΨΘΜΡ6-6ΞΑ

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Στέγαση Προσωπικού Ετοιμοτήτων Ε/Π Έρευνας –Διάσωσης στο Α/Δ Χίου», με προϋπολογισμό 517.993,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) και CPV: 45216200-6.  Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Οικοδομικών. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.