Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 2/ΔΑΕ/2019 της ΔΑΕ, για την Διαμόρφωση Κτηρίου Μ-116 σε Αίθουσες Διδασκαλίας ΣΜΥΑ στην ΑΒ Δεκέλειας

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου <<Διαμόρφωση Κτηρίου Μ-116 σε Αίθουσες Διδασκαλίας ΣΜΥΑ στην ΑΒ Δεκέλειας>> (Τ-109Ε), προϋπολογισμού 130.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία των οικοδομικών έργων (CPV:45262700-8). Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

T-109E