Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης – Υποδιεύθυνσης για το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007)

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης – Υποδιεύθυνσης για το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007)

Έχει αναρτηθεί στη διαύγεια με ΑΔΑ :Ψ8Τ46-82Ν