Διακήρυξη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 01/2019 της Μ.ΓΕΑ, για την Περιοδική Συντήρηση του Περιβάλλοντος Χώρου του ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ – ΑΔΑ:ΨΖΓ66-ΝΗΟ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμφωνητικού – πλαίσιο, με ένα (1) συμβαλλόμενο, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, σύμφωνα με το άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο συνολικό κόστος, για την περιοδική συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου του ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ.