Διαγωνισμός έργου: Κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού στο Α/Δ Σκύρου (135ΣΜ-18-01) ΑΔΑ:6ΨΞΓ6-9ΒΞ

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσει διαγωνισμό έργου «Κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού στο Α/Δ Σκύρου» (135ΣΜ-18-01) με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστού έκπτωσης.

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ

Τεύχος Μελέτης