Απόφαση Τροποποίησης ∆ιακήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ.6/19 της 114 ΠΜ για την Προµήθεια ∆ιαφόρων Ειδών Τροφίµων προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας με ΑΔΑ: ΨΥΙΒ6-ΝΩΩ

Η 114 ΠΜ αποφασίζει την τροποποίηση της ∆ιακήρυξης ∆.6/19, µε την διαγραφή από το Παράρτηµα «Γ» αυτής της παραγράφου 8, καθόσον δεν απαιτείται η προσκόµιση δειγµάτων κατά την υποβολή των προσφορών στο διαγωνισµό.

H Απόφαση Τροποποίησης αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΥΙΒ6-ΝΩΩ