Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.10/19 για την «Μίσθωση Κυλικείων» – ΑΔΑ : Ω3ΕΦ6-ΧΒΛ.

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), για τη Μίσθωση/εκμετάλλευση των κυλικείων και του εστιατορίου του 251 ΓΝΑ καθώς και των κυλικείων της Μ.ΓΕΑ–ΥΠΕΠΑ, έναντι καταβολής μηνιαίου μισθώματος και τη σύναψη σύμβασης διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για ένα (1) συν ένα (1) επιπλέον έτος.

 

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : Ω3ΕΦ6-ΧΒΛ