Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 22/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Σφαίρες Ανακλάσεως – Σύστημα Καθοδήγησης Βιοψίας – Σετ Παθητικής Βιοψίας) – ΑΔΑ: ΩΠΡΓ6-Χ1Λ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: ΩΠΡΓ6-Χ1Λ