Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 23/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Ψαλιδοειδής Λαβίδες Υπερήχων 9cm και 17cm – Ψαλιδοειδής Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης) – ΑΔΑ: 6ΓΣΤ6-4ΚΒ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: 6ΓΣΤ6-4ΚΒ