Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.04/19) της 117 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Κρεάτων με ΑΔΑ: ΩΘΞΡ6-4ΚΚ

Η 117 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί της ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής του δελτίου πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος/Π.Ε. Ηλείας, για την προμήθεια αγαθών θέματος.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΘΞΡ6-4ΚΚ