∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ.6/19 της 114 ΠΜ για την Προµήθεια ∆ιαφόρων Ειδών Τροφίµων προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας με ΑΔΑ: 9ΖΗΩ6-ΙΝ0

Η 114 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την προµήθεια διαφόρων ειδών τροφίµων ως το Παράρτηµα «Β» της παρούσας, για
κάλυψη αναγκών του Σµ. Τροφοδοσίας και της Λέσχης Αξκών της 114ΠΜ από την ηµεροµηνία κατακύρωσης (κατ’ εκτίµηση µέσα Απριλίου 2019) και για χρονικό διάστηµα ενός έτους και του ΚΕ∆Α/Χαλκουτσίου από 17 Ιουνίου 2019 έως 20 Σεπτεµβρίου 2019 (κατ’ εκτίµηση).

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 9ΖΗΩ6-ΙΝ0