Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 14/19) του ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ για την Περιοδική Προμήθεια Γλυκών και Αρτοσκευασμάτων προς Κάλυψη Αναγκών Κεντρικού Κυλικείου και Εστιατορίου – ΑΔΑ: ΩΧ7Ν6-ΚΩ0

Το ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος, για την ετήσια προμήθεια γλυκών και αρτοσκευασμάτων.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΧ7Ν6-ΚΩ0