Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.03/19) της 350ΠΚΒ για την Άπαξ Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους του Α/Δ – ΑΔΑ: 6ΓΜΓ6-ΞΞ9

H 350ΠΚΒ προκηρύσσει Συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι μισθώματος την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης εκατόν τριάντα στρεμμάτων (130 στρ) από ελεύθερους χώρους του Α/Δ Σέδες.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΓΜΓ6-ΞΞ9