Ματαίωση του Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 01/19 της 116 ΠΜ για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελευθέρους Χώρους (Α/Δ Αγρινίου)-ΑΔΑ:63296-Σ0Ζ

Η 116ΠΜ ανακοινώνει τη ματαίωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάμβανε έναντι μισθώματος την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης οκτακοσίων στρεμμάτων (800 στρ) από ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγρινίου. Ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί και θα δημοσιευθεί εκ νέου.

Η Ανακοίνωση της Ματαίωσης του Διαγωνισμού αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 63296-Σ0Ζ