Διακήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 02/2019 Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ασφάλειας – Πυρασφάλειας CIRC – ΑΔΑ: 93Ω86-Θ7Τ

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη συμφωνητικού, για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφάλειας-πυρασφάλειας του DATA CENTER του CIRC (Computer Incidence Response Center) του ΓΕΑ/Γ5, με κριτήριο ανάθεσης το χαμηλότερο συνολικό προσφερόμενο τίμημα ανά Τμήμα (Α και Β).