Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων & Εξόδων από 1-01-2019 έως 30-06-2019

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων & Εξόδων από 1-01-2019 έως 30-06-2019

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ζ8346ΨΧΗ5-ΔΥΙ