Ωρομίσθιο Διδακτικό Προσωπικό ΣΜΥΑ Εκπαιδευτικού Έτους 2019-20

Σας ενημερώνουμε ότι οι Προσωρινοί Πίνακες Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) για το Εκπαιδευτικό Έτος 2019-20, που κυρώθηκαν με την απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ και αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΛΙΖ6-Α74, ορίζονται “ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ”,  πλην  των πινάκων των ενοτήτων “Ε-Χημικές Επιστήμες” και “Η- Οοκοδομική – Τεχνικά Έργα” .