Εξέταση Σωματικής Ικανότητας (Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης)

Σας γνωρίζουμε ότι παραπέμπονται για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας τριακόσιοι τριάντα πέντε (335) υποψήφιοι έφεδροι που υπέβαλαν δικαιολογητικά για την επανακάταταξή τους ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ). Οι παραπεμπόμενοι είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν από 18 έως 29 Μαΐου 2020 στις αρμόδιες Επιτροπές Απαλλαγών.