Εξέταση Σωματικής Ικανότητας (Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης)

Σας γνωρίζουμε ότι παραπέμπονται για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας εκατόν σαράντα (140) υποψήφιοι έφεδροι που υπέβαλαν δικαιολογητικά για την επανακάταταξή τους ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ). Οι παραπεμπόμενοι είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν από 18 έως 26 Ιουνίου 2020 στις αρμόδιες Επιτροπές Απαλλαγών, αφού πρώτα κλείσουν ραντεβού.