Εξέταση Σωματικής Ικανότητας ΟΒΑ

Με διαταγή της Διεύθυνσης Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/Β4) παραπέμπονται για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας εκατόν επτά (107) υποψήφιοι έφεδροι που υπέβαλαν δικαιολογητικά για την επανακάταταξή τους ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

Οι παραπεμπόμενοι είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν από 26 Ιουνίου έως 02 Ιουλίου 20 στις αρμόδιες Επιτροπές Απαλλαγών, αφού πρώτα κλείσουν ραντεβού.

Εξέταση Σωματικής Ικανότητας Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης